Samarbeidsutvalget skal:
  • Se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av barnehageloven, og barnehagens vedtekter.
  • Behandle årsplan for barnehagens virksomhet. ( Andre oppgaver kan være å arrangere for eksempel dugnader, temakvelder og lignende.)
  • Uttale seg i forbindelse med eventuelle endringer i barnehagens vedtekter.
  • Være med å bidra til å sikre en god dialog mellom personal, foreldre og eiere.

Samarbeidsutvalget skal fremlegge saker som er av viktighet for barnehagens virksomhet. Styrer i barnehagen har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt. Samarbeidsutvalget skal be om foreldrerådets syn i saker som må anses særlig viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

 

Foreldreutvalg for barnehager: https://www.fubhg.no/

Referat fra Samarbeidsutvalgtmøte i Kvisla 11.11.20 – Kopi.pdf